VÝSLEDKY V. kola přijímacího řízení: 31. 8. 2023

 


 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Informace o přijímacím řízení a možnosti odvolání: tel. č. 774 405 610.

VZOR VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU


 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou nebo ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení o přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a ke vzdělávání v konzervatoři.