I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Seznamy přijatých uchazečů, kteří prošli přijímacím řízením, pod přidělenými identifikačními (registračními) čísly budou zveřejněny na webových stránkách školy ve VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ dne:

  • 22. dubna 2023 – učební (nematuritní) obory
  • 28. dubna 2023 – maturitní obory

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

Zápisový lístek odevzdávají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Možnosti jeho odevzdání:

  • osobně na studijním oddělení školy (pondělí – pátek: 7.00 – 15.00 hod.)
  • poštou na adresu školy

VZOR VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči, kteří se hlásí do jednoletých zkrácených oborů a do oboru Podnikání.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisovém lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou nebo ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení o přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a ke vzdělávání v konzervatoři.


 

Termín pro podání přihlášek v I. kole přijímacího řízení: 1. března 2023

Kontakt pro případné informace k přijímacímu řízení: tel. 774 405 610

 


 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (konají pouze maturitní obory):

1. termín – 13. dubna 2023

2. termín – 14. dubna 2023

 

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT z předchozích let k procvičení.

 

Kritéria přijímacího řízení – čtyřleté maturitní obory

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie H.

Kritéria přijímacího řízení – tříleté učební obory kategorie E.

Kritéria přijímacího řízení – nástavbový obor podnikání.

Kritéria přijímacího řízení – praktická škola dvouletá.

Kritéria přijímacího řízení – zkrácené jednoleté obory.

 

TISKOPISY přihlášek ke studiu: